Twin (1 1/2 plz)

Top Sheet: 200 x 240

Bottom Sheet: 1.07 x 190 x 35

Pillowcase: 45 x 65

Full (2 plz)

Top Sheet: 230 x 240

Bottom Sheet:140 x 190 x 35

Pillowcase: 45 x 65

Queen

Top Sheet: 260 x 260

Bottom Sheet: 160 x 200 x 40

Pillowcase: 50 x 70

King

Top Sheet: 280 x 260

Bottom Sheet: 200 x 200 x 40

Pillowcase: 50 x 90